Aanbod en behandeling

Doelgroep

GGZ Hoflanden biedt generalistische en specialistische GGZ op ambulante basis voor (jong) volwassenen en ouderen met uiteenlopende (complexe) psychische klachten. Bij de behandeling en diagnostiek staat de cliënt centraal. Wij streven ernaar om samen met de cliënt een systemische integrale behandelaanpak te realiseren.

Betrekken van naasten

In onze visie staat een psychisch probleem zelden op zichzelf. Daarom vinden wij het belangrijk dat er in de behandeling ruimte is om naasten te betrekken.

IMG 0197

Wie kunnen bij ons terecht?

Cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen bij ons terecht:

 • AD(H)D;
 • Hoogfunctionerend autisme;
 • (Sociale) communicatiestoornissen;
 • Depressieve en stemmingsstoornissen;
 • Angststoornissen;
 • Trauma en stress-gerelateerde stoornissen;
 • Somatoforme stoornissen;
 • Persoonlijkheidsstoornissen.

Wat behandelen wij niet?

Wij zijn een kleinschalige praktijk die niet is toegerust om alle stoornissen te behandelen. Stoornissen die wij niet behandelen zijn: Schizofrenie, psychosen, verslaving, ernstige agressieproblematiek en/of delictgedrag. Neem hiervoor contact op met je huisarts voor een passende verwijzing.

Wij bieden alleen ambulante zorg en hebben geen mogelijkheid tot opname. Evenmin bieden wij crisisopvang.

IMG 0339

Wat te doen bij een crisis ?

GGZ Hoflanden biedt ambulante zorg. Er is geen sprake van 24 uurs bereikbaarheid. In geval van crisis op momenten dat je behandelaar van GGZ Hoflanden niet bereikbaar is, neem je contact op met je huisarts of de huisartsenpost. Zo nodig zal deze voor je contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Delfland.

Wanneer je denkt aan zelfmoord kun je ook contact opnemen met www.113online.nl. Deze organisatie biedt gratis ondersteuning, telefoonnummer 0900-0113.

Zie ook http://www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart. Via deze organisatie kun je onder begeleiding van een ervaringsexpert een crisiskaart maken waarop voor jou en je omgeving staat wat voor jou belangrijk is wanneer je in crisis bent.

Behandelingen en therapievormen

De behandelaren binnen GGZ Hoflanden beschikken over ruime ervaring met de behandeling van uiteenlopende stoornissen. Daartoe behoren AD(H)D, hoogfunctionerend autisme, depressieve en stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Bij de behandeling kunnen diverse therapieën worden ingezet, zoals:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie
 • Interpersoonlijke psychotherapie
 • EMDR
 • EFT – relatietherapie
 • Schematherapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Farmacotherapie (via consulent-psychiaters)

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van individuele behandeling, systemische interventies en of groepsbehandelingen, waaronder psycho-educatie & preventieprogramma’s. Waar mogelijk wordt ook e-health ingezet.
Wanneer een cliënt zich bij onze organisatie aanmeldt, vragen wij om één of meerdere vragenlijsten ten behoeve van diagnostiek en effectmeting in te vullen.

IMG 0438

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek en een uitgebreid psychiatrisch onderzoek zijn vaak onderdeel van de behandeling, maar diagnostiek kan ook apart worden aangeboden.
Het psychodiagnostisch onderzoek wat wij uitvoeren is divers. Dit betreft bijvoorbeeld persoonlijkheidsonderzoek, intelligentieonderzoek, diagnostiek op het gebied van Autisme en ADHD. Ook hierbij maken wij gebruik van de binnen de pool van samenwerkende praktijken bestaande expertise.

Zelfhulp/ E-healthprogramma’s
Veel uitgeverijen publiceren informatieboeken en zelfhulpboeken voor uiteenlopende psychische klachten. Zelf maken wij gebruik van diverse e-health programma’s. Daarnaast zijn er op Internet verschillende Apps en E-health programma’s te vinden voor allerlei psychische klachten. Wij stimuleren onze cliënten hiervan waar mogelijk gebruik te maken.

IMG 0152

Aanmelding en voorbereiding

Na aanmelding vindt eerst een korte telefonische intake plaats om te bespreken of je hulpvraag aansluit bij ons hulpaanbod en behandelmethoden. Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ”Eerste stap naar herstel” aan van Therapieland.

Je krijgt daarna een informatiepakket toegestuurd, waarin meer wordt verteld over de organisatie, onze werkwijze, de verschillende therapieën en behandelvormen, hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en bijvoorbeeld op welke manier wij de voortgang en effectiviteit van de behandeling zullen meten. Zo ben je goed voorbereid op je eerste bezoek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maak je kennis met je behandelaar. Samen bespreek je jouw klachten en problemen, waarna je hulpvraag en wat je met de behandeling wilt bereiken (de behandeldoelen) wordt vastgelegd. Jouw behandelaar zal met jou de verschillende behandelmogelijkheden bespreken. Samen maak je afspraken over hoe de behandeling zal worden ingezet.

Behandelplan

De behandelroute wordt samen met jou bepaald. Je moet daaraan dus ook eerst je toestemming geven. Het gaat dan onder meer over:

 • Een samenvatting van je klachten en problemen
 • De gestelde diagnose(n)
 • De hulpvraag
 • De doelen van de behandeling
 • De inhoud van de behandeling en de gekozen vorm van therapie
 • De frequentie van contacten en een inschatting hoe lang de behandeling zal duren
 • Wie je dagelijkse behandelaar en wie je regiebehandelaar (degene die toezicht houdt op een correct en effectief verloop van de behandeling) zullen zijn
 • Het volgende evaluatiemoment

Je houdt zelf zoveel mogelijk de regie. Dit geldt bij het vaststellen van het behandelplan, bij de inhoud van de behandeling en bij de evaluatie. Wij houden zoveel mogelijk rekening met je wensen en mogelijkheden.

Betrekken van naasten

Het kan zinvol zijn om een van je naasten te betrekken bij de behandeling. Deze kan vaak een goede aanvulling geven op wat je zelf kunt vertellen over je klachten en problemen. Daarnaast heeft een naaste misschien vragen over hoe jij het beste gesteund kan worden tijdens en na jouw behandeling. Je behandelaar kan daarom voorstellen om een naaste te betrekken bij de behandeling. Betrekken van mensen uit je omgeving gebeurt uiteraard altijd in overleg en alleen met jouw instemming. Wil je een familielid, vriend of vriendin meenemen naar een gesprek? Dat kan ook. Overleg dit dan even met je behandelaar.

Actieve rol

Vanaf het begin zullen wij je actief betrekken bij je behandeling. Dat kan zijn in de vorm van opdrachten of het thuis lezen van informatiemateriaal. Ook maken wij waar dat zinvol is gebruik van e-health modules. Zo werk je samen met ons actief aan jouw herstel en wordt jouw eigen kracht zoveel mogelijk versterkt.

Evaluatiemomenten

Gedurende de hele behandeling wordt regelmatig met jou besproken hoe jouw herstel vordert. Dit maakt het mogelijk om op- of af te schalen. Wij zullen je hierin altijd actief begeleiden. Het doel is om je te helpen zo snel als mogelijk weer zelfstandig verder te kunnen.

Terugvalpreventie

Samen maken wij een plan om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken. Pas dan kan het behandeltraject succesvol worden afgesloten.

Meer informatie over intake en behandeling?

Wil je weten hoe een intakeprocedure en behandeling bij GGZ Hoflanden verloopt, lees dan ons kwaliteitsstatuut.