Lerende organisatie

GGZ Hoflanden maakt zich sterk voor kwalitatief hoogwaardige en effectieve zorg op lokaal niveau. Onze werkwijze is kleinschalig en lokaal verankerd. Er is sprake van korte communicatielijnen en grote betrokkenheid.

Wij baseren ons op evidence based behandelmethoden en vertalen dit naar een behandeling op maat die aansluit bij de cliënt, met oog voor diens context.

Een psychisch probleem staat zelden op zichzelf. Wij vinden het daarom van belang dat waar dat zinvol is de naasten van de cliënt bij de behandeling worden betrokken.

Wij willen een lerende organisatie zijn en hechten daarom veel waarde aan feedback van cliënten en de uitkomsten van resultaatmetingen. Ook met verwijzers wordt met regelmaat teruggekoppeld. 

IMG 0085

Cliënttevredenheid en effectiviteit van behandeling

De tevredenheid van cliënten en de effectiviteit van de behandeling zijn voor ons natuurlijk de belangrijkste doelstelling. Deze worden daarom op verschillende momenten en manieren gemeten:

 • Voorafgaand aan de start van het behandeltraject wordt de cliënt gevraagd een vragenlijst (nulmeting) in te vullen. In de afrondingsfase wordt deze meting herhaald, zodat het effect van de behandeling kan worden bepaald. Bij trajecten die langer lopen, worden een of meerdere tussentijdse metingen gedaan.
 • De behandelaar bespreekt de uitkomsten van de metingen met de cliënt. Zo nodig zal de regiebehandelaar bij het gesprek betrokken worden. De uitkomsten vormen input voor evaluatie en verdere kwaliteitsverbetering.
 • De tevredenheid is altijd bespreekbaar op initiatief van de cliënt. Wanneer cliënt aangeeft bezwaren te hebben met betrekking tot de gang van zaken tijdens de behandeling, of andere vragen heeft, dan komt de regiebehandelaar met een passend advies/voorstel.
 • In de afrondingsfase ontvangt de cliënt ook een vragenlijst (CQI) die de cliënttevredenheid meet. De cliënt geeft hierin een waardering voor de bejegening, het samen beslissen en de uitvoering van de behandeling. Tijdens het laatste evaluatiegesprek worden de doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling met de cliënt besproken en wordt feedback gevraagd op de werkwijze en communicatiewijze van o.a. behandelaar en regiebehandelaar. De gegeven feedback geeft ons inzicht in eventuele verbeterpunten.
 • Bejegening (op een schaal van 1-5) = 4,1
  De meeste cliënten voelen zich serieus genomen, waarbij zaken op een begrijpelijke manier worden uitgelegd.
 • Samen beslissen (op een schaal van 1-5) = 3,87
  Cliënten krijgen informatie over de verschillende behandelmogelijkheden en verwachte behandelresultaten. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de cliënt op basis van deze informatie samen met de behandelaar een weloverwogen beslissing kan nemen ten aanzien van de meest passende vorm van de behandeling. Zo hebben wij voor specifieke thema’s materiaal voor psychoeducatie ontwikkeld. Daarnaast hebben wij in 2021 ons behandelaanbod uitgebreid met meer evidence based therapievormen.
 • Uitvoering van de behandeling = 4,35
  Cliënten zijn gevraagd een rapportcijfer te geven voor de ontvangen behandeling.

Kwaliteitseisen behandelaren

De behandeling van cliënten van GGZ Hoflanden vindt plaats door of onder supervisie van BIG geregistreerde zelfstandige behandelaren. Het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een door de overheid gereguleerd register, dat duidelijkheid geeft over de bevoegdheid van een zorgverlener. Tevens zijn deze behandelaren ingeschreven bij een van de landelijke beroepsorganisaties, zoals de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidspsychologie en haar specialismen (NVGZP). Daarmee zijn zij voor hun dienstverlening ook gehouden aan de richtlijnen, beroepscode en kwaliteitseisen van hun beroepsorganisatie en aan de eisen voor (her-)registratie. Ook de klachtprocedures van deze organisaties zijn van toepassing.

IMG 0261

Klachtenregeling

Natuurlijk heeft GGZ Hoflanden als instelling een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op behoud van vertrouwen en het leren van fouten, passend bij ons streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering.

Link naar de klachtenregeling

Continuïteit van zorg

De continuïteit van de zorgverlening is geborgd doordat duidelijke afspraken zijn gemaakt omtrent vervanging en waarneming tijdens vakantie of andere (langdurige) afwezigheid.

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van zorg valt onder de eindverantwoordelijkheid van de directie van de instelling. Binnen de instelling is uitgebreide kennis en ervaring aanwezig op het gebied van kwaliteit, preventie en patiëntveiligheid.

Hoe wij onze kwaliteit hebben geborgd, is omschreven in ons kwaliteitsstatuut.

Praktijkopleidingsinstelling voor GZ-opleiding

Begin 2019 verkreeg GGZ Hoflanden een erkenning voor onbepaalde tijd als praktijkopleidingsinstelling GZ-psycholoog. Zowel met RINO Leiden als RINO Amsterdam zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. In december 2019 en april 2020 stroomden de eerste opleidelingen in voor de opleiding tot GZ-psycholoog. De eerste GZ-psycholoog werd in de zomer van 2021 'afgeleverd' en ging per 1 januari 2022 als regiebehandelaar van start. 

Opleidingsklimaat

De instelling handhaaft een adequaat kennisniveau door trainingen en nascholing van behandelaren. Ook nemen (deel)behandelaren binnen GGZ Hoflanden deel aan intervisiebijeenkomsten en multidisciplinair overleg.

Het opleidingsklimaat binnen de instelling is gebaseerd op een voortdurend streven naar kwaliteit en innovatie en het delen van kennis en ervaring. De professionele en bestuurlijke achtergrond van de oprichters staan garant voor een positief en plezierig opleidingsklimaat, dat enthousiasmerend is voor de opleidelingen, maar ook voor stagiairs en collega-behandelaren.

IMG 0134